• reprezentacja przed sądami wszystkich instancji oraz organami administracji publicznej i samorządowej,
  • sporządzanie pism przygotowawczych, pism w trakcie postępowań oraz środków zaskarżenia i środków odwoławczych,
  • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym;